Přeskočit na obsah

Manažer veřejných zakázek

Chytré řízení nákupů a zakázek – přehledy, analýzy a statistiky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Předmět úpravy

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanovují vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele související s užíváním Aplikace Manažer veřejných zakázek.

1.2. Definice

„Aplikace Manažer veřejných zakázek“ (dále jen MVZ) znamená počítačový program poskytovaný uživatelům z internetové stránky dostupný na internetové adrese *organizace*.manazer-vz.cz, včetně všech jeho funkcí, zdrojových kódů, databází, uživatelského rozhraní a funkcionalit užívaných pro zobrazení přehledů a analýz veřejných zakázek a zadávacích řízení.

„Provozovatel nebo Zpracovatel“ znamená obchodní společnost QCM, s.r.o., IČO: 26262525, se sídlem Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno, spisová značka C 40722, vedená u Krajského soudu v Brně.

„Uživatel nebo Správce“ znamená osobu, která uzavřela Smlouvu o užívání Aplikace Manažer veřejných zakázek (dále jen Smlouva o MVZ);

„ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

„E-ZAK“ znamená počítačový program, včetně všech jeho funkcí, zdrojových kódů, databází, uživatelského rozhraní a funkcionalit pro podporu elektronických procesů zadávání veřejných zakázek podporované typy zadávacích řízení. Jedná se o certifikovaný elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ.

„VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

„Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů a umožňuje Uživateli užívat celou funkcionalitu Aplikace dle nastavených uživatelských práv.

„Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla automaticky vygenerovaného Aplikací.

„Smlouva o užívání Aplikace Manažer veřejných zakázek“ znamená smlouvu, kterou se Provozovatel zavazuje zřídit Uživateli přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní do Aplikace Manažera veřejných zakázek (dále jen „MVZ), a to vše za podmínek uvedených v těchto VOP;

„GDPR“ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 65/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

2. Proces uzavření smlouvy

2.1. Provozovatel nabízí Uživatelům uzavření Smlouvy o MVZ. Podmínkou pro uvedený postup je platná a účinná servisní smlouva uzavřená mezi Uživatelem a Provozovatelem o provozu E-ZAKu.

2.2. Uživatel může poptat službu z internetové adresy https://manazer-vz.cz/, přímo kontaktovat obchodní oddělení Provozovatele nebo jej zástupce Provozovatele osloví s nabídkou služby.

2.3. Smlouva bude uzavřena na základě akceptace objednávky Provozovatelem. Objednávku zašle Uživatel Provozovateli, který její příjem potvrdí. Následně proběhne zprovoznění MVZ.

 

3. Užívání Aplikace Manažer veřejných zakázek

3.1. K užívání Aplikace MVZ je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč.

3.2. Provozovatel uděluje Licenci za podmínek uvedených u daného typu Uživatelského účtu.

3.3. Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu, jejíž výše je uvedena v potvrzené objednávce. Platební podmínky se řídí čl. 4 VOP.

3.4. Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, má Provozovatel právo bez dalšího od smlouvy odstoupit.

3.5. Uživatel uzavřením Smlouvy o MVZ souhlasí s těmito VOP a prohlašuje, že se s nimi detailně seznámil.

3.6. Smlouva o MVZ se uzavírá na dobu určitou, která bude uvedena v objednávce s možností automatické obnovy.

3.7. V případě, že dojde k ukončení servisní smlouvy k provozu E-ZAKu, bude Aplikace znepřístupněna. Zaplacenou odměnu ani její poměrnou část Provozovatel nevrací.

3.8. Uživatelé souhlasí se zobrazením svých uživatelských dat z E-ZAKu v Aplikaci MVZ.

3.9. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přihlašovacími údaji ve formě uživatelského jména a hesla. Uživatel se zavazuje uchovávat mlčenlivost ohledně svých přihlašovacích údajů a nesdělí ani je jinak nezpřístupní třetím osobám.

3.10. Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.

3.11. Uživatel bere na vědomí, že může dojít k dočasnému omezení či přerušení dostupnosti Aplikace, a to zejména z důvodů spojených s aktualizací a údržbou Aplikace.

 

4. Platební a fakturační podmínky

4.1. Výše fakturované částky bude uvedena v Objednávce, kterou Uživatel vystavil na základě nabídky, a která byla akceptována Provozovatelem.

4.2. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od vystavení faktury Provozovatelem, pokud nebude v objednávce uvedeno jinak.

4.3. Provozovatel vystaví fakturu v nejbližším možném termínu po vzniku nároku na poplatek dle provedených služeb.

4.4. Neuhrazení faktury v daném termínu je porušení povinností Uživatele vyplývajících z těchto VOP a Provozovatel má v takovém případě právo zablokovat přístup Uživatele do Aplikace.

 

5. Informace o zpracovaní osobních údajů – GDPR

5.1. Zpracování dat a veškerých osobních údajů Uživatelů v rámci Aplikace je realizováno v souladu s GDPR a v souladu se zpracovatelskou smlouvou, která je součástí těchto VOP.

5.2. Uživatel Aplikace je Správcem osobních údajů (dále jen „Správce osobních údajů“ subjektů registrovaných na Aplikace a Provozovatel je zpracovatelem osobních údajů (dále jen „Zpracovatelem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“).

5.3. Uživatel souhlasí s využitím jednotného zabezpečeného přihlašování pro přístup k Aplikaci a s využitím svých osobních údajů, které jsou uloženy v profilu Uživatele pro účely používání Aplikace.

5.4. Správce prohlašuje, že osobní údaje používané na Aplikaci jsou Správcem získávány a zpracovávány v souladu s GDPR, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

5.5. V rámci Aplikace nejsou zpracovávány žádné osobní údaje ve smyslu nařízení čl.9 GDPR, ani nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování ve smyslu nařízení GDPR čl.22.

5.6. Osobní údaje jsou v Aplikaci uchovávány po dobu trvání podmínky existence zákonnosti zpracování osobních údajů, tedy podmínek dle čl.6, odst.1, písm. B) až f) GDPR.

5.7. Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány také třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Osobní údaje nejsou Provozovatele předávány do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

5.8. Zpracovatelská smlouva (dále jen Smlouva“) je uzavřená v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů mezi Správcem a Zpracovatelem ode dne uzavření Smlouva o užívání Aplikace Manažer veřejných zakázek, na jejímž základě mu poskytuje služby spočívající v poskytnutí Aplikace , na jejímž základě Zpracovatel zpracovává osobní údaje Správce. Zpracovatelská smlouva je součástí příloh VOP.

 

6. Změna VOP

6.1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je užívání Aplikace v běžném obchodním styku s větším počtem osob a tyto smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

6.2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem v Aplikaci. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc.

 

7. Spory

7.1. Veškeré spory vznikající ze smluv, jejichž součástí jsou tyto VOP a/nebo v souvislosti s nimi, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran do jednoho (1) měsíce ode dne vzniku sporu, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel. Spor bude rozhodován třemi rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem Rozhodčího soudu. Místem rozhodčího řízení bude Praha.

 

8. Platnost a účinnost

8.1. V případě, že je Uživatel povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a cena přesahuje 50.000 Kč bez DPH, je Uživatel povinen uveřejnit objednávku v registru smluv.

8.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2024.